How to get taxonomy/category direct children only

How to get taxonomy/category direct children only – Cách lấy chuyên mục/term con trực tiếp của chuyên mục/custom taxonomy đang xem.

Chào bạn, bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách get terms children trực tiếp của cái chuyên mục/taxonomy đang xem.

Khi đang xem một chuyên mục bất kỳ nào, thì ta sẽ lấy được cái id của cái chuyên mục đó. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng hàm get_terms và truyền giá trị “parent” vào, chính là cái id mà ta đang xem, như vậy hàm get_terms sẽ chỉ get các chuyên mục mà có cha trực tiếp là id này, cụ thể code như sau:

Gửi yêu cầu