Hướng dẫn Thêm / Thay đổi tabs sản phẩm của WooCommerce

Thêm đoạn code này vào cuối file functions.php:

Xoá tab bất kỳ

Sử dụng đoạn mã sau để xóa các tab cụ thể

Đổi tên tab

Sử dụng đoạn mã sau để đổi tên tab.

Sắp xếp lại các tab

Sử dụng đoạn mã sau để thay đổi thứ tự tab

Tùy chỉnh một tab

Đoạn mã sau sẽ thay thế tab mô tả bằng chức năng tùy chỉnh

Thêm một tab tùy chỉnh

Sử dụng đoạn mã sau để thêm tab sản phẩm toàn cầu tùy chỉnh

Gửi yêu cầu